پدافند غیر عامل

نیروگاه شهدای پاکدشت یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور از نظر تولید برق می باشد و با توجه به اهمیت استراتژیکی این نیروگاه در کشور  به منظور رسیدن به اهداف سازمانی ، پیشگیری تهدیدات احتمالی امنیتی و همچنین طبق الزامات هیات دولت در اماکن و ادارات مهم ضرورت دارد کمیته  بحران و پدافند غیرعامل تشکیل شود از اینرو نیروگاه شهدای پاکدشت اقدام به تشکیل کمیته بحران و پدافند غیرعامل بصورت اصولی و مدون در چارچوب اهداف کلی نیروگاه ها نمود  و اولین جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل را در مورخه 19/12/99 تشکیل و با معرفی اعضاء شروع به فعالیت نمود.
اهداف این حوزه مطابق نظام نامه ابلاغی 1/7/1391 به شرح زیر تعریف شده است:
•    حفظ وحدت رویه، کنترل متمرکز در سطوح راهبردی، انسجام بخشی تعاملات درون سازمانی و  برون سازمانی و همسان سازی روند انجام طرح های ذیربط در کلیه شرکت های تابعه و  وابسته وزارت نیرو با تکیه بر موارد ذیل می باشد:
•    برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های ایمن سازی در تأسیسات حیاتی، حساس و مهم صنعت  آب و برق
•    کسب آمادگی های لازم در ابعاد سازماندهی و تأمین و تجهیز منابع
•    ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت بحران و پدافند  غیر عامل
•    افزایش آستانه مقاومت و ظرفیت پایداری، استمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در  شرایط اضطرار
•    مدیریت ریسک  و مدیریت جامع بحران
•    تشکیل جلسات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مأموریت ها
•    نیازسنجی، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و ارائه خط‌مشی‌های لازم جهت استقرار نظام  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
•    فرماندهی عملیات و راهبری در بحران های ملی (سطح 1)
•    تصویب استانداردها  و  سطح‌بندی خطرات و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرحهای توسعه  ای  و نظارت بر حسن اجرای آنها
•    پی گیری  مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان مدیریت بحران کشور، کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور،  سازمان پدافند غیرعامل کشور، شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور
•    سیاست گذاری و نظارت بر اجرای دوره‌ها و کارگاه های آموزشی، سمینارها و موارد مشابه بر  اساس ضوابط مربوطه
•    بررسی و تأیید اولویت‌بندی طرح ها و اعتبارات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران و  پدافند غیرعامل  و نظارت بر انجام مطالعات و اجرای ضوابط مربوطه
•    همکاری با کمیته ها و کارگروه های تخصصی مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ساختار-شرح وظایف کلی                                                 
گروه مدیریت بحران
•    احصای مخاطرات، تحلیل و ارزیابی
•    خطرپذیری کلیه تأسیسات و فرآیندهای صنعت آب و برق
•    سیاست گذاری و برنامه  ریزی مدیریت بحران
•    مستندسازی بحران ها و تحلیل عملکرد مدیریت بحران
•    گروه پدافند غیرعامل
•    سیاست گذاری و برنامه ریزی پدافند غیر عامل
•    راهبری پدافند غیر عامل

 

گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
•    طراحی، استقرار نظام مدیریت HSE وزارت نیرو و ارزیابی و ارتقای مستمر آن
•    تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه های بهبود عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارزیابی آنها
روز سه شنبه مورخه 22/04/1400  سومین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور اعضای تشکیل و مصوبات اتخاذ شده در 12 بند به تصویب رسید.
 

در حوزه دبیرخانه کمیته بحران و پدافند غیرعامل:
•    ایجاد وب سایت اختصاصی مربوط به کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
•    تشکیل دبیرخانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

در حوزه سایبری:

•    استخدام مشاور در حوزه سایبری نیروگاه
•    شناسایی آسیب پذیری ها و ارزیابی پیکربندی سیستم ها فرآیندهای عملیاتی، دارایی ها، شبکه و ارتباطات اجزای مختلف شبکه IT و OT
•    ارزیابی مخاطرات و ممیزی مطابق با طرح ها و استانداردهای شاخص در حوزه امنیت سیستمهای صنعتی و IT
•    بررسی امنیت ارتباطات بیسیم در سطوح شبکه، آسیب پذیری ها و راهکارهای امن سازی آن
•    بررسی و پیاده سازی استراتژی دفاع در عمق به منظور ارتقا امنیت سایبری بنا به وضعیت شبکه موجود
•    تهیه خط مشی و دستورالعمل امنیتی
•    تهیه چک لیست ارزیابی امنیت شبکه هوشمند برق
•    خبرنامه سایبری مختص نیروگاه
در حوزه ایمنی:
•    نحوه و شیوه اجرایی آموزش ایمنی پیمانکاران
در حوزه آموزش:
•    آموزش عمومی پرسنل نیروگاه در حوزه  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
•    در حوزه فنی و مهندسی:
•    تهیه روش اجرای کار پیمانکاران در محیط نیروگاه
•    تهیه کلیه نقشه های  Az built و Bop نیروگاه