030الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اين شركت قصد دارد انجام عمليات اجراي آبرساني به ساختمان كوره عمليات حرارتي از مسير آبرساني مشخص شده به صورت دفنی و زیرزمینی را بهمراه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خاکی شامل اتصالات و کلیه عملیات مربوطه را بطور کامل و کلید در دست و با رعایت استانداردهای نیروگاهی، از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد.لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زیر حداكثر تا تاريخ02/10/1397 اعلام و در غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد.
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ 97/09/25 لغایت97/10/02 نسبت به پیرین و ارسال مدارک مربوطه بصورت پاکت در بسته به آدرس نیروگاه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده از تاریخ 97/09/25 لغایت97/10/02 نسبت به پیرین و ارسال مدارک مربوطه بصورت پاکت در بسته به آدرس نیروگاه
فایل مناقصه PDF icon شرح خدمات آبرساني کوره .pdf, PDF icon فرم استعلام بهاء عمليات اجراي آبرساني به ساختمان كوره عمليات حرارتي.pdf, Image icon مسير آبرساني.jpg
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید