028الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عملیات اندازه گیری و بررسی هارمونیکی سیستمUV تصفیه خانه بخار نیروگاه براساس شرح مشخصات فنی پیوست.
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/09/13
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1397/09/25
فایل مناقصه PDF icon اندازه گیری هارمونیکی سیستم تصفیه خانه.pdf, PDF icon شرح خدمات هامونیکی سیستم تصفیه خانه بخار.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید