تولید بیش از 10 میلیون مگاوات ساعت درنیروگاه دماوند

تولید بیش از 10 میلیون مگاوات ساعت درنیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید 1.139.478 مگاوات ساعت انرژی در آبان ماه از مرز تولید 10 میلیون مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در سال 98 عبور کرد.
شایان ذکر است این نیروگاه در 8 ماهه اول سال جاری موفق به تولید 10.282.039  مگاوات ساعت گردیده است.همچنین آمادگی ابراز شده این نیروگاه تا پایان آبان ماه معادل 12.793.479 مگاوات ساعت بوده است که این میزان 2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
مصرف آب نیروگاه با رعایت صرفه جویی بیشتر و بهینه سازی الگوهای مصرف به میزان 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.