در سال رونق تولید محقق شد: رکورد تولید برق در کشور شکسته شد

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)موفق به ثبت رکورد جدید در توليد برق کشور شد.
این نیروگاه با تولید 2351 مگاوات در ساعت 14 روز 19 مردادماه موفق به ثبت رکورد بیشترین تولید در پیک مصرف برق کشور گردید.