فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/30 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)

نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار: 
شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده: 
تامین تجهیزات و اجرای سیستم جمع آوری و ارسال اطلاعات تحویل گیری و ذخیره سازی سوخت گازوئیل
نوع مناقصه/ مزایده: 
عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده: 
تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار ، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده: 
100,000,000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده: 
97/04/23لغایت 97/04/31
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده: 
1,000,000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده: 
تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/05/09
فایل مناقصه: 

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/05/14ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/05/21ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.                    

                                                                    

                                                                                                         شرکت تولید نیروی برق دماوند