رشد شاخص هاي توليد 2 ماهه اول سال 97 در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)

بنا بر آمار ثبت شده در 2 ماهه اول سال 97 شاخص هاي بهره برداري نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) بيانگر رشد و بهبود عملكرد اين نيروگاه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مي باشد.

• افزايش 31 درصدي توليد :

نيروگاه 2868 مگاواتي شهداي پاكدشت(دماوند) با توليد 2.348.356 مگاوات ساعت انرژي در 2 ماهه اول سال 1397 رشد 31 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بوده است.

• افزايش 15 درصدي آمادگي توليد :

همچنين اين نيروگاه بعنوان بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور با ابراز آمادگي توليد به ميزان  3.061.068 مگاوات ساعت انرژي در سال 2 ماهه اول سال 1397 موفق به ثبت افزايش 15 درصدي اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرديده است.