تحقق آمادگی تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) 3 در صد بیشتر از پیش بینی ها

نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با ابراز آمادگی تولید به ميزان 18,247,154 مگاوات ساعت در سال 96، 3 درصد نسبت به پیش بیني های صورت گرفته افزایش داشته است.