تغییرات در هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند

با عنایت به تصميمات اخذ شده از سوی مراجع ذیصلاح از خدمات و فعالیتهای سه نفر از اعضا هیات مدیره شرکت تقدیر بعمل آمده و پس از تودیع ایشان،معارفه سه عضو جدید هیات مدیره انجام شد.
درجریان مراسم تودیع و معارفه هیات مديره از زحمات  آقای مهندس جمال الدین عزیزی بعنوان رئیس هیأت مدیره ،آقای مهندس کیومرث آقایی بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیر پیمان کنعانی بعنوان عضو موظف هیات مدیره تقدیر و تجليل بعمل آمده و آقای دکتر محسن ضرغام بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر  قنبری و آقای سید مرتضی هاشمی بعنوان اعضا جدید هیات مدیره معارفه شدند.