مشکلات و معایب طراحی واحد هاي v94.2 طرح نيام

وربین های v94.2 با قابلیت تولید 160 مگاوات انرژی در چند نیروگاه کشور در قالب طرح نیام نصب گردیده است گذشته از تغییراتی که در جانمایی سیستم ها و ساختمان قرارگیری توربین هال و نحوه آرایش و قرار گیری باس های 400 ولت و 6/6 کیلووات در کانتینر نسبت به طرح توریبن های v94.2 آنسالدو ایجاد گردیده تغییراتی اساسی در سیستم های اسکید گازوییل و سیستم فایرفایینگ و000 وجود دارد.در این مقاله پیرامون مشکلات طراحی و اجرایی نیروگاه های طرح نیام پرداخته می شود و پیشنهاداتی در جهت بهینه سازی و اجرای بهتر این طرح ارایه می شود0امید است طراحان این طرح نکات ذیل را جهت ساخت بهتر این طرح در آینده در نظر داشته باشند.